Van traditie naar ambitie!

Kernwaarden

Onze kernwaarden beschouwen wij als de belangrijkste (basis)waarden. 
 
Verwondering

Kinderen zijn de rijke bezitters van verwondering. Verwondering over alles wat leeft, wat ze zien en ervaren. Verwondering is een fundamentele waarde voor leren en is de basis van de wetenschap en voor kennis en ervaring die blijvend is. Ons onderwijs gaat uit van en sluit aan bij de verwondering van onze leerlingen. Bewust brengen we de leerlingen in aanraking met de verscheidenheid van onze maatschappij en leren we hen respectvol omgaan met verschillen tussen mensen. Hierbij leren we de leerlingen ook zorg te dragen voor de omgeving, de rijke en wondere wereld waarin we leven en met name het behoud er van.

Vertrouwen

Wij hebben vertrouwen in de leerlingen en de ouders en zorgen ervoor dat wij betrouwbaar zijn. Samen werken we aan de toekomst, vanuit de wetenschap dat ons onderwijs het beste uit de leerlingen haalt. Door vertrouwen en respect weten leerlingen, ouders en medewerkers zich gekend en gewaardeerd en kunnen zij ontwikkelen en groeien als mens. Een professionele communicatie is hierbij essentieel.

Verbinding

Leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen verbinden zich met elkaar en vinden elkaar in visie en ambities. Ook de verbinding met onze omgeving,  de leefwereld van onze leerlingen die steeds verder wordt verkend en vergroot, zorgt voor een betekenisvolle relatie met de samenleving waarvan we deel uitmaken. Verbinding biedt een grote kans tot schaalvoordelen, samenwerking en leren van elkaar.

Duurzaamheid

Duurzaam onderwijs werkt vanuit relaties en verbindingen en stelt waardevolle en uitdagende doelen, die vragen om een planning op lange termijn. Keuzes en beslissingen met een duurzaam karakter leiden tot rust en structuur voor kinderen, ouders en medewerkers. 

Eigenaarschap

Wij streven ernaar dat de leerlingen (mede)eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en kansen leren zien. Vergroting van eigenaarschap bevordert talentontwikkeling en authentiek gedrag van kinderen en medewerkers. Medewerkers worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot de best toegeruste professionals, die vanuit hun specialisme en deskundigheid onze leerlingen begeleiden. Initiatiefrijk gedrag van kinderen en medewerkers wordt daarom gestimuleerd.