Stel cookie voorkeur in

Sophia Scholen gaat voor duurzaam en toekomstgericht onderwijs in Voorhout-Oost

07-11-2019

Sophia geeft voorkeur aan drie volwaardige onderwijslocaties

Sophia Scholen gaat voor een kwalitatief goed en duurzaam onderwijsaanbod in Voorhout (Oost). Om toekomstbestendig onderwijs aan te bieden wordt toegewerkt naar drie volwaardige locaties voor basisonderwijs in Voorhout (Oost). De geformuleerde koers gaat uit van drie Sophiascholen met een pluriform aanbod en een evenredige leerlingenverdeling. Het behoud van De Regenboog - locatie Distelweg - als school met een Protestants-Christelijke identiteit is hierbij één van de uitgangspunten.

Kansen voor het onderwijs

Sophia kiest ervoor om proactief te handelen, zodat sprake is van duurzaam en toekomstbestendig onderwijs in het oosten van Voorhout. De voorkeur gaat uit naar een pluriform aanbod ten aanzien van identiteit en onderwijsconcept. De koers die Sophia Scholen hiermee inzet, biedt enerzijds (ontwikkel)kansen voor het onderwijs en de onderwijsteams en anderzijds keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders. Dit maakt het niet alleen een belangrijke, maar tevens waardevolle ontwikkeling.

Planning

In schooljaar 2019/2020 gaat het bestuur, in overleg met de teams, MR-en en ouders, aan de slag om het schooljaar daarna tot een succesvolle implementatie van de koers te komen. De invulling van de koers is nog niet vastgelegd. De inbreng van diverse betrokkenen wordt hierin zeer gewaardeerd.

Aanleiding ontwikkelingen

De fusie tussen de Sophia Stichting en Stichting PCPO is aanleiding geweest om te kijken naar de vraag en het aanbod van basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In samenwerking met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de andere schoolbesturen is subsidie aangevraagd bij OCW om spreidingsplannen op te stellen. Deze subsidie is toegekend en er is per dorp een spreidingsplan opgesteld. Bij het opstellen hiervan is gekeken naar leerlingenstromen, leerlingenprognoses, scholen en gebouwen, mogelijke nieuwbouw en overige ontwikkelingen. Voorhout is hier vanzelfsprekend in meegenomen. Naar aanleiding van dit spreidingsplan is de wens ontstaan om een nieuwe koers uit te zetten voor de scholen in Voorhout-Oost.