Meerjarenbegroting 2022-2026


Sophia Scholen heeft een beleidsrijke, integrale  Meerjarenbegroting Sophia Scholen 2022-2026.pdf  met zoals gebruikelijk een focus op het eerste jaar. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks herijkt. De kernwaarden van de stichting en de besturingsfilosofie van ons CvB waren richtinggevend voor het opstellen van de begroting. Dat geldt zeker ook voor 'Van traditie naar ambitie', het koersplan 2022-2026. Ze versterken elkaar zelfs.

Bekijk de hoofdlijnen uit onze meerjarenbegroting in onderstaande visual, gemaakt door Maaike van Hal.

De financiën van de stichting kent drie uitdagingen:

  • Het eigen vermogen dient beheerst te worden, wat een luxeprobleem is.
  • De daling van het leerlingenaantal dient beperkt en idealiter gestopt te worden, wat geen sinecure is.
  • Een aanzienlijk deel van de baten betreft tijdelijke middelen (met name NPO), wat maakt dat betreffende lasten ook tijdelijk moeten zijn (met idealiter duurzame effecten).

Hoe wij met deze uitdagingen omgaan? Dat leest u in de meerjarenbegroting!