Stel cookie voorkeur in

Sophia Scholen steeds dichterbij

13-10-2017

Er wordt hard toegewerkt naar de fusie tussen de Sophia Stichting en PCPO per 1 januari 2018. We verwachten  deze maand de officiële goedkeuring van het Ministerie van OCW die de zogenoemde fusietoets moet goedkeuren. Een interne projectgroep zorgt ervoor dat vraagstukken op het gebied van Onderwijs, Identiteit, ICT, Facilitaire zaken, HR en Financiën tijdig worden opgepakt.

Meerjarenbeleidsplan

Per 1 januari 2018 vormen we de nieuwe stichting  Sophia Scholen. Dit vraagt om een nieuw meerjarenbeleidsplan. Een nieuwe stip aan de horizon, voortbouwend op waar we nu staan.  We hechten veel belang aan draagvlak voor onze toekomstige koers en bij de ontwikkeling hiervan betrekken we zowel directeuren, leerkrachten, ouders en andere belanghebbenden bij ons onderwijs.

Een nieuwe huisstijl

Voor Sophia Scholen ontwikkelen we een nieuwe huisstijl. Een huisstijl die past bij het onderwijs, de diversiteit van onze scholen,  de kinderen en de omgeving waarin we onderwijs aanbieden; de Duin- en Bollenstreek.

Spreidingsplan

De schoolbesturen Sophia Stichting, PCPO en OBO hebben met ondersteuning van de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, de ‘bijzondere bekostiging procesbegeleiding leerlingendaling’ aangevraagd en toegekend gekregen. De effecten van leerlingendaling kunnen nu in kaart worden gebracht en worden aangepakt. De verkregen informatie wordt opgenomen in een zogenaamd spreidingsplan van scholen.

Er wordt in de Duin- en Bollenstreek geen collectief spreidingsplan opgesteld. In onze regio is behoefte aan een spreidingsplan op het niveau van de dorpen, met als doel vraag en aanbod in het betreffende dorp beter in balans te brengen. Voor nu en voor de toekomst. Deze behoefte is er in sommige dorpen als gevolg van leerlingendaling, maar in andere dorpen als gevolg van groei.

Stap voor stap maken we ons klaar voor de nieuwe stichting.